ด้านการบริการทั่วไป ประกอบด้วย 5 ส่วนงาน คือ

1. One stop service และสิ่งอำนวยความสะดวก

2. พันธะสัญญาและขั้นตอนการติดต่อราชการ

3. การพัฒนาปรับปรุงสถานี

4. ผลการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน

5. แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน