วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน ”

          ตำรวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า เป้าหมายการทำงานของตำรวจ คือ ความผาสุกของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์
    และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
   ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ

6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1 : ยกระดับขีดความสามารถในการ  ปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง  นโยบายรัฐบาล

2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใสมีมาตรฐาน

3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและ เครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ

4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

          ค่านิยม (COPS) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้ รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์  ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้ เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่

• สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จ
  สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

• สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

• ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง   การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
  ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

• บริการด้วยหัวใจ (Service Mind) หมายถึง  การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

Policy

1. การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4. ด้านการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

5. ด้านการอำนวยความยุติธรรม

6. ด้านการบริการและช่วยเหลือประชาชน

7. ด้านการรักษาความมั่นคงและกิจการพิเศษ

8. ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเวียน

9. ด้านการบริหาร